Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация, доклад к уроку родного языка на тему Демдек ады презентация к уроку (3 класс)

Презентация на тему Презентация к уроку родного языка на тему Демдек ады презентация к уроку (3 класс), из раздела: Разное. Эта презентация содержит 16 слайда(ов). Информативные слайды и изображения помогут Вам заинтересовать аудиторию. Скачать конспект-презентацию на данную тему можно внизу страницы, поделившись ссылкой с помощью социальных кнопок. Также можно добавить наш сайт презентаций в закладки! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам презентаций.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1
Ажык кичээлДемдек ады3 класс Кичээлди  тургускан башкы : Дембирел А.И.
Текст слайда:

Ажык кичээл

Демдек ады
3 класс


Кичээлди тургускан башкы : Дембирел А.И.


Слайд 2
Тыва дылым.
Текст слайда:

Тыва дылым.
Деспил-оол Санчы

Парта артын ээлеп оргаш,
Баштай дыннап ооренгеним,
Башкым-биле мендилежир
Байлак дылым – тыва дылым.

Тыва-дылым торээн дылым
Дыннап пѳкпес мерген дылым.
Хайнакталдыр холувазым
Хайыралыг тыва дылым.


Слайд 3
Укталган бе, укталбаан бе,Утказы чоок, удур бе деп,Демдектерин ылгап тургаш,Дески тода дамчыдыптарЧуу
Текст слайда:

Укталган бе, укталбаан бе,
Утказы чоок, удур бе деп,
Демдектерин ылгап тургаш,
Дески тода дамчыдыптар
Чуу деп ындыг чечен-мерген
Чугаа кезээ болу берди?

Демдек ады


Слайд 4
Демдек ады деп чул?Чувелернин шынарын азы демдээн коргузер болгаш кандыг? чулуг?
Текст слайда:

Демдек ады деп чул?

Чувелернин
шынарын азы демдээн
коргузер болгаш
кандыг? чулуг?
деп айтырыгларга харыылаттынар состерни
демдек ады дээр.


Слайд 5
Демдектернин аайы-биле чувелерни тывынар.Хой сек орнунга оларнын аттарын киирбишаан, дужуруп
Текст слайда:

Демдектернин аайы-биле чувелерни тывынар.
Хой сек орнунга оларнын аттарын киирбишаан, дужуруп бижинер.


Аяс, ак-кѳк, каан…………….

Шыргай ,карангы, сериин…………………..

Кара-доруг, чыраа………………………...

Селбегер, узун, чоон…………………………

Арыг суглуг, балыктыг, шапкын…………………..Слайд 6
Сула шимчээшкин.Дириг амытаннар оттунер бис.Адыг ирей базып олур,Кортук койгун ынай болду,Чалгынныг куш ужа бердиБистер база олуруптаал.
Текст слайда:

Сула шимчээшкин.

Дириг амытаннар оттунер бис.

Адыг ирей базып олур,
Кортук койгун ынай болду,
Чалгынныг куш ужа берди
Бистер база олуруптаал.Слайд 7
Булут аразындан хун караа….................. чылыг.Улус аразындан авам караа …………...…… чымчак.Ада тѳѳгузу ---………………….алдын.Ие тѳѳгузу---……………………мѳнгун.
Текст слайда:

Булут аразындан хун караа…..................
чылыг.
Улус аразындан авам караа …………...……
чымчак.

Ада тѳѳгузу ---………………….
алдын.
Ие тѳѳгузу---……………………
мѳнгун.


Слайд 8
Yлегер домакты номчааш, сактып ал.Эки кижээ эш хой,Эки аътка ээ хой.
Текст слайда:

Yлегер домакты номчааш, сактып ал.

Эки кижээ эш хой,
Эки аътка ээ хой.


Слайд 9
ЧYВЕЛЕРНИН  ДЕМДЭЭН КθРГYЗYП турар сѳстерни тывынар.
Текст слайда:

ЧYВЕЛЕРНИН ДЕМДЭЭН КθРГYЗYП турар сѳстерни тывынар.


Слайд 10
Кандыг?Кандыг?БоданыылыДараазында состерге шынайтырыгны сал терен,кызыл, суглуг, тараалыгЧYЛYГ?ЧYЛYГ?
Текст слайда:

Кандыг?

Кандыг?

Боданыылы

Дараазында состерге шын
айтырыгны сал
терен,кызыл, суглуг, тараалыг

ЧYЛYГ?

ЧYЛYГ?


Слайд 11
ТываалынарАк ширтек хову шыптыхарДашкаар черге ак даг,Ишкээр черге кок суг.харХая кырында кара эзир олур.бѳрт
Текст слайда:

Тываалынар

Ак ширтек хову шыпты
хар
Дашкаар черге ак даг,
Ишкээр черге кок суг.
хар
Хая кырында кара эзир олур.
бѳрт


Слайд 12
Мээн  ыдым  кончуг  аяс  ыт болгай. Угаанныг
Текст слайда:

Мээн ыдым кончуг аяс ыт болгай.

Угаанныг хуннер эртип-ле тур.

Акым менээ шилги ном белекке берген.

Солун буга бустап чор.


Слайд 13
ДЕМДЕК АДЫ.Демдек ады
Текст слайда:


ДЕМДЕК АДЫ.
Демдек ады деп чул?
а) Кандыг? Чулуг? деп айтырыгларга харыылаттынган чувелернин ѳн-чузунун кѳргузер чугаа кезээ.
б) Кым? Чуу? Деп айтырыгларга харыылыттынар чувелернин адын илередир чугаа кезээ.
в) Канчап тур? Канчалган? Канчаар? деп айтырыгларга харыылаттынар чувелернин кылдыныын илередир чугаа кезээ.
2. Демдек аттарын демдеглээр.
а) бургег г) чураан
б) шокар д) уялыг
в) диин е) тайга
3. Бердинген чуве аттарынга тааржыр демдек адын тывар.
Ыт Аът
а) анчы а) бора
б) куштуг б) селбер
в) калдар в) салдыг
г) соок г) шилги
4. Удурланышкак уткалыг демдек аттарынын аразын шыйыг –биле демдегле.
1)ак оожум
2)чылыг делгем
3)тар соок
4)дурген кара

5.Домактарда демдек аттарынын адаан шыяр.
Соок кыш эрткен, чылыг час душкен.
Узун дыттар, кыска шеттер ногаарарган.


Слайд 14
Дараазында состерни кыдыраашка бижиШокарсуглугмелдер ыяштыг каттыг шилгиКандыг айтырыгны салып болурул?Кандыг?чулуг?
Текст слайда:

Дараазында состерни кыдыраашка бижи

Шокар
суглуг
мелдер ыяштыг каттыг шилги

Кандыг айтырыгны салып болурул?

Кандыг?чулуг? кандыг? чулуг? чулуг? кандыг?


Слайд 15
Чаагай чолум, алдар-адым сенде тудуш,Чалгын чакпам болуп чор сен тыва дылым.А.Даржай
Текст слайда:Чаагай чолум, алдар-адым сенде тудуш,

Чалгын чакпам болуп чор сен тыва дылым.

А.Даржай


Слайд 16
Кичээлдин туннели.Бо кичээлде чуну билип алдывыс?
Текст слайда:

Кичээлдин туннели.
Бо кичээлде чуну билип алдывыс?