Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация Дуута болн дула хадвр

Физминутк: Өдр болhн өрүн өрлә боснав. Үдлә болхла үүртәhән нааднав. Асхн болхла аавдан нөкд болнав Сө болхла суняhад унтнав. (көгҗмнь «Дурна дун»)
Кичәлин төр:   «Хадвр әс. Дуута болн дүлә хадврмуд».Кичәлин күсл: Дуута Физминутк: Өдр болhн өрүн өрлә боснав. Үдлә болхла үүртәhән нааднав. Асхн болхла ТекстКиитн сәәхн, шуугата үвл ирв. Һазр цасар бүркәтә. Үвлздг шовуд хот хәәнә. Багш: хальмг келнд цуг хадврмуд хойр әнгд хувагдна. Дуута болн дүлә Физминутк : Өрүн босад, чирәһән уһаһад, цә ууһад, тоста өдмг иднəв. Дәкәд III. Текстәр көдллһн. Эн текстәс 3 зәнг буулһад бичхмн. (түрүн 3 зәңг) Хадвр Дуута: н, г, р, б, Багш: Күүкд,үвлин туск үлгүрмүд кен меднә. Дуутаболн дүлә хадврмуднь олтн.Үвлин теңгр иткл Багш: Ода эн зургар келвр тогтахм. Б  З  Г Д  В Һ Җ ЖБагш: Ашлвр: Хальмг келнд ямаран хадврмуд бәәнә?Дуута болн дүлә хадврмуд келтн.Хошадлсн болн эс Сән бәәтн! Байрта харһий!
Слайды презентации

Слайд 1 Кичәлин төр: «Хадвр әс. Дуута болн

Кичәлин төр:   «Хадвр әс. Дуута болн дүлә хадврмуд».Кичәлин күсл: дүлә хадврмуд».


Кичәлин күсл:

Дуута болн дүлә хадврмуд тодлҗ авх.


Слайд 2 Физминутк:

Өдр болhн өрүн өрлә боснав.

Физминутк: Өдр болhн өрүн өрлә боснав. Үдлә болхла үүртәhән нааднав. Асхн Үдлә болхла үүртәhән нааднав.
Асхн болхла аавдан нөкд болнав
Сө болхла суняhад унтнав. (көгҗмнь «Дурна дун»)

Слайд 3 Текст
Киитн сәәхн, шуугата үвл ирв. Һазр

ТекстКиитн сәәхн, шуугата үвл ирв. Һазр цасар бүркәтә. Үвлздг шовуд хот цасар бүркәтә. Үвлздг шовуд хот хәәнә. Көвкр цасн һазриг бүркв. Һолын , нуурин усн көрнә.Көвүд – күүкд мөсн деер дошлдна, цасар кү кенә. Йир байрта бәәцхәнә. Үвлин аһар йир цевр.
Шин үгмүд тольдан бичтн: көвкр,
аһар, мөсн, дошлдна, үвлздг шовуд.

Слайд 4 Багш: хальмг келнд цуг хадврмуд

Багш: хальмг келнд цуг хадврмуд хойр әнгд хувагдна. Дуута болн хойр әнгд хувагдна. Дуута болн дүлә хадврмуд хоолын айс болн шууган орлцсарнь хувагдна. Эн таблиц хәләхмн:

Хадврмуд

Дуута

Дүлә

б, в, г,һ, д, з, ж, җ

п, ф, к, х, т, с,ш, ч.

й, н, ң, р, м, л.

ц, щ,

хошадлсн

эс хошадлсн

җөөлн

хату


Слайд 5 Физминутк :

Өрүн босад, чирәһән уһаһад,

Физминутк : Өрүн босад, чирәһән уһаһад, цә ууһад, тоста өдмг иднəв. цә ууһад,

тоста өдмг иднəв. Дәкәд хувцан өмснәв.

Киилгән, шалвран, башмган, махлаһан,

күлтән, бееләһән үмсәд, дорваһан авад,

школдан йовнав.

Слайд 6
III. Текстәр көдллһн. Эн текстәс 3

III. Текстәр көдллһн. Эн текстәс 3 зәнг буулһад бичхмн. (түрүн 3 зәнг буулһад бичхмн. (түрүн 3 зәңг) .Эн зәңгстән һол мөчмүд олж темдглхмн. (һол болн нөкцл мөчмүд олад сурвр тәвх)

Киитн сәәхн, шуугата үвл ирв. Һазр цасар буркәтә. Үвлздг шовуд хот
хәәнә.
Даалһвр:

Эн зәңгсәс цуг хадврмудыг олад, хойр әңгд
хуваһад, девтртән бичхмн.

Хадвр

Дуута:


Дүлә:


Слайд 7 Хадвр

Хадвр Дуута: н, г, р, б, Дуута: н, г, р, б,
h,з

Дүлә: к, т, х,
ш,с,х, ц.


Слайд 8 Багш:
Күүкд,үвлин туск үлгүрмүд кен меднә.

Багш: Күүкд,үвлин туск үлгүрмүд кен меднә. Дуутаболн дүлә хадврмуднь олтн.Үвлин теңгр Дуута
болн дүлә хадврмуднь олтн.

Үвлин теңгр иткл уга.

Үвлин теңгр - бората, үүрсг күн – гиичтә

Үвл сәәхн болвчн, үвлән нег үзүлдг.

Үвл цаста, хавр хурта.


Слайд 9 Багш: Ода эн зургар келвр тогтахм.

Багш: Ода эн зургар келвр тогтахм.

Слайд 10


Б
З

Б  З  Г Д  В Һ Җ Г


Д


В


Һ


Җ


Ж


Багш: Хошадлсн дүлә хадвр үзгүд ухалад бичтн.


Слайд 11 Ашлвр:
Хальмг келнд ямаран хадврмуд бәәнә?
Дуута

Ашлвр: Хальмг келнд ямаран хадврмуд бәәнә?Дуута болн дүлә хадврмуд келтн.Хошадлсн болн болн дүлә хадврмуд келтн.
Хошадлсн болн эс хошадлсн
хадврмуд нерәдтн.

Герин даалһвр: 135 - гч дамшлhн, зургар келвр тогтатн.Слайд 12 Сән бәәтн! Байрта харһий!

Сән бәәтн! Байрта харһий!