Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация, доклад по казахскому языку на тему Сан есім, оның түрлері

Заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша? неше? нешінші? деген сұрақтар қойылады. Мысалы: бес, жеті, жүз, екінші, он алтыншы.Сан есімнің ережесі
САН ЕСІМ. САН ЕСІМНІҢ ТҮРЛЕРІ.Қарашаның жиырма жетісі Заттың санын, ретін, Сан есімнің түрлері  Количественные числительные отвечают на вопросы: Қанша? Неше? – Имена существительные, следующие за числительными, не принимают окончаний множественного числа. Например: К числительным также относятся слова: жарым, жарты – половина, ширек – четверть. Порядковые числительные отвечают на вопросы Қаншасыншы? Нешінші? – который? Для образования Собирательные числительные отвечают на вопрос Нешеу? – Сколько? В казахском Предположительные числительные отвечают на вопросы: Қаншаға жуық? Нешеге жуық? Қаншадай? – 2. С помощью окончаний множественного числа и местного падежа (или дательно-направительного): Группирующие числительные имеют значение распределения по группам. Образуются путём добавления В дробных числительных сначала называется знаменатель, затем числитель:   үштен Оқулықпен жұмыс. (Г.Ш.Бектұров, 84 бет) 15-жаттығу. 	Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. Үлгі: Сыныпта неше адам бар? – Сыныпта жиырма бес адам бар.Сыныпта неше  2015 жылдағы атаулы даталар бойынша сұрақтарға жауап бер. + Ситуациялық жағдай. Берілген тақырып бойынша диалог құр. Екі топқа да тақырып:  Базарда Саны бар атауларды тауып, орыс тіліне аудар. Саны бар атаулар9+құмалақ1+лік2+жүзділікк+3+ік4+бұрыш5+ік6+бақан7+м8+аяқ Тақтамен жұмыс. Есепті шеш. Шыққан жауапты сөзбен жазып, дара және күрделі сан  Сан есім қатысқан мақал-мәтелдер білесің бе? Жаңылтпашты қайталап көр. Жаңылтпаш1. Қырық құлып,Қырық құрық.Құрық та қырық,Құлып та қырық. 2. Үш кіші ішік піштім,Бес  Кестені толтыр.      Экранда фильмдерден үзінділер көрсетіледі. Сол үзінділердегі кездескен сан есімдерді тауып, оларды сан  Тәуелсіздік туралы текст беріледі. Соны ауызша аударып, ішінен сан есімдерді табады. ҮҮйҮй тапсырмасы	Сан есім бойынша тест сұрақтарына жауап беру
Слайды презентации

Слайд 1 САН ЕСІМ. САН ЕСІМНІҢ
ТҮРЛЕРІ.
Қарашаның жиырма

САН ЕСІМ. САН ЕСІМНІҢ ТҮРЛЕРІ.Қарашаның жиырма жетісі жетісі

Слайд 2


Заттың санын, Заттың санын, ретін, мөлшерін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша? неше? нешінші? деген сұрақтар қойылады. Мысалы: бес, жеті, жүз, екінші, он алтыншы.

Сан есімнің ережесі


Слайд 3


Слайд 4 Сан есімнің түрлері
Количественные числительные отвечают на

Сан есімнің түрлері  Количественные числительные отвечают на вопросы: Қанша? Неше? вопросы: Қанша? Неше? – Сколько? Бывают дара (простыми) и күрделi (составными).

Дара:
Бір, екі

Күрделі:
Он бір, жиырма екі

1.Есептік сан есімдер
(Количественные числительные)


Слайд 5 Имена существительные, следующие за числительными, не

Имена существительные, следующие за числительными, не принимают окончаний множественного числа. принимают окончаний множественного числа. Например: төрт қасықтар – четыре ложки, он бес тәрелкелер – пятнадцать тарелок Менiң отбасымда бес адамдар бар. – В моей семье пять человек есть.

К числительным могут добавляться любые окончания падежей, а также притяжательные окончания и Личные окончания Ол онда. – Ему десять лет. Менің шешем қырық сегізде. – Моей маме 48 лет. Сағат он екiге он бес минут қалды. – До 12-ти пятнадцать минут осталось /11:45/.


Слайд 6 К числительным также относятся слова: жарым,

К числительным также относятся слова: жарым, жарты – половина, ширек – жарты – половина, ширек – четверть. При указании времени сначала ставится слово "сағат", затем называется время. Если числительное ставится перед словом "сағат", то это означает продолжительность времени (екi сағат – два часа). Дата может обозначаться с помощью родительного падежа и добавления притяжательного окончания к числительному: Наурыздың жиырма екiсi. – 22-ое марта. Желтоқсанның он алтысы - Тәуелсiздiк күні. – 16 декабря - День независимости. Дата также выражается порядковыми числительными.

Слайд 7 Порядковые числительные отвечают на вопросы Қаншасыншы?

Порядковые числительные отвечают на вопросы Қаншасыншы? Нешінші? – который? Для Нешінші? – который? Для образования порядковых числительных используются суффиксы ншы/ншi, ыншы/інші в зависимости от твёрдости или мягкости слова. Например, екi+ншi – второй, алты+ншы – шестой. Но если слово заканчивается на согласную, то перед суффиксами ставятся дополнительные гласные ы/i, например, сегiз+iншi – восьмой, тоғыз+ыншы – девятый. Исключение составляет только число жиырма, к которому добавляется суффикс сыншы.


В составных порядковых числительных суффикс добавляется только к последнему слову. отыз бiрiншi – 31-ый, елу алтыншы – 56-ой

2. Реттік сан есiмдер
(Порядковые числительные)


Слайд 8 Собирательные числительные отвечают на вопрос Нешеу?

Собирательные числительные отвечают на вопрос Нешеу? – Сколько? В – Сколько? В казахском языке существует семь собирательных числительных, которые образуются с помощью суффиксов ау/еу, но отбрасывается последний гласный:
Примеры: олар екеу – их двое, олар бесеу – их пятеро

3. Жинақтық сан есiмдер
(Собирательные числительные)


Слайд 9 Предположительные числительные отвечают на вопросы: Қаншаға

Предположительные числительные отвечают на вопросы: Қаншаға жуық? Нешеге жуық? Қаншадай? жуық? Нешеге жуық? Қаншадай? – Приблизительно сколько? Есть четыре способа образования предположительных числительных: 1. С помощью суффиксов: а) дай/дей, тай/тей (присоединяются к любым числам) бестей – около пяти, алтыдай – около шести б) дап/деп, тап/теп, лап/леп (присоединяются к десяткам, сотням, тысячам и т.д.) елулеп – около пятидесяти, жүздеп – около ста, мыңдап – около тысячи в) даған/деген, таған/теген, лаған/леген (присоединяются к десяткам, сотням, тысячам и т.д.) елулеген – около пятидесяти, жүздеген – около ста, мыңдаған – около тысячи

4. Болжалдық сан есiмдер
(Предположительные числительные)


Слайд 10 2. С помощью окончаний множественного числа

2. С помощью окончаний множественного числа и местного падежа (или дательно-направительного): и местного падежа (или дательно-направительного): дар/дер, тар/тер, лар/лер + да/де (или ға/ге) алтыларға – около шести, отыздарда – около тридцати, елулерде – около пятидесяти 3. С помощью слов (послелогов): шамалы, таман, жуық, таяу, тарта, шақты, жақын: он шақты – около десяти, қырыққа жақын – около сорока, жүзге жуық – около ста, Присоединяются к числительным окончания дательно-направительного падежа или нет, зависит от послелога. 4. Сочетанием двух чисел: 3-4 күн – 3-4 дня

Слайд 11 Группирующие числительные имеют значение распределения по

Группирующие числительные имеют значение распределения по группам. Образуются путём группам. Образуются путём добавления окончаний исходного падежа (дан/ден, тан/тен, нан/нен) или повторения числительного и затем добавления окончаний исходного падежа. қырықтан – по сорок, екiден – по два жүз елу бестен – по сто пятьдесят он-оннан – по десять, бес-бестен – по пять

5.Топтау сан есiмдер
(Группирующие числительные)


Слайд 12 В дробных числительных сначала называется знаменатель,

В дробных числительных сначала называется знаменатель, затем числитель: затем числитель: үштен бiр – 1/3 - одна третья Те же дроби можно выразить с помощью родительного падежа: үштiң бiрi – 1/3 - одна третья Десятичные дроби: нөл бүтiн оннан бес – ноль целых пять десятых (0,5)

6.Бөлшектік сан есiмдер
(Дробные числительные)


Слайд 13 Оқулықпен жұмыс. (Г.Ш.Бектұров, 84 бет)

Оқулықпен жұмыс. (Г.Ш.Бектұров, 84 бет)

Слайд 14 15-жаттығу.
Ответьте на вопросы, используя

15-жаттығу. 	Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. слова в скобках.

Слайд 15 Үлгі: Сыныпта неше адам бар? –

Үлгі: Сыныпта неше адам бар? – Сыныпта жиырма бес адам бар.Сыныпта Сыныпта жиырма бес адам бар.

Сыныпта неше адам бар? (25). 2. Дәптерде неше парақ бар? (12). 3. Дәрісханада неше адам отыр? (15). 4. Қалада неше адам бар? (1 500 000). 5. Сенде неше қарындаш бар? (30). 6. Тәрелкеде қанша алма жатыр? (15). 7. Сөздікте қанша сөз бар? (180 000). 8. Бөлмеде неше адам бар? (5). 9. Еліңізде неше адам бар? (16 000 000). 10. Қабырғада қанша сурет ілулі тұр? (4). 11. Сыныпта неше парта тұр? (16). 12. Далада неше адам жүр? (18). 13. Кітапта неше парақ бар? (329). 14. Сөреде неше кітап тұр? (38). 15. Бүгін сенде қанша сабақ бар? (6). 16. Пәтерде неше бөлме бар? (3).

Слайд 16  2015 жылдағы атаулы даталар бойынша сұрақтарға

 2015 жылдағы атаулы даталар бойынша сұрақтарға жауап бер. жауап бер.

Слайд 17 +

+

Слайд 18 Ситуациялық жағдай. Берілген тақырып бойынша диалог

Ситуациялық жағдай. Берілген тақырып бойынша диалог құр. Екі топқа да тақырып:  Базарда құр.
Екі топқа да тақырып: Базарда

Слайд 19


Слайд 20 Саны бар атауларды тауып, орыс тіліне

Саны бар атауларды тауып, орыс тіліне аудар. аудар.

Слайд 21
Саны бар атаулар

9+құмалақ
1+лік
2+жүзділік
к+3+ік
4+бұрыш
5+ік
6+бақан
7+м
8+аяқ

Саны бар атаулар9+құмалақ1+лік2+жүзділікк+3+ік4+бұрыш5+ік6+бақан7+м8+аяқ

Слайд 22 Тақтамен жұмыс.
Есепті шеш. Шыққан жауапты

Тақтамен жұмыс. Есепті шеш. Шыққан жауапты сөзбен жазып, дара және күрделі сөзбен жазып, дара және күрделі сан есімдерді төмендегі сызбаға орналастырыңдар.

Слайд 23


Слайд 24


Слайд 25  
Сан есім қатысқан мақал-мәтелдер білесің бе?

 Сан есім қатысқан мақал-мәтелдер білесің бе? Жаңылтпашты қайталап көр.
Жаңылтпашты қайталап көр.

Слайд 26 Жаңылтпаш


1. Қырық құлып,
Қырық құрық.
Құрық та қырық,
Құлып

Жаңылтпаш1. Қырық құлып,Қырық құрық.Құрық та қырық,Құлып та қырық. 2. Үш кіші ішік та қырық.
 


2. Үш кіші ішік піштім,
Бес үлкен ішік піштім.
Неше кіші ішік пішті?

Слайд 27  
Кестені толтыр.
 

 Кестені толтыр.  

Слайд 28  

 

Слайд 29  Экранда фильмдерден үзінділер көрсетіледі. Сол үзінділердегі

 Экранда фильмдерден үзінділер көрсетіледі. Сол үзінділердегі кездескен сан есімдерді тауып, оларды кездескен сан есімдерді тауып, оларды сан есімнің түрлері бойынша кестеге орналастыр.

Слайд 30


Слайд 31  
Тәуелсіздік туралы текст беріледі. Соны ауызша

 Тәуелсіздік туралы текст беріледі. Соны ауызша аударып, ішінен сан есімдерді табады. аударып, ішінен сан есімдерді табады.

Слайд 32 ҮҮй
Үй тапсырмасы
Сан есім бойынша тест
сұрақтарына

ҮҮйҮй тапсырмасы	Сан есім бойынша тест сұрақтарына жауап беру жауап беру