Что такое findtheslide.com?

FindTheSlide.com - это сайт презентаций, докладов, шаблонов в формате PowerPoint.


Для правообладателей

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Яндекс.Метрика

Презентация, доклад на тему Этнопедагогиктиг ооредиглиг фотофильмнерни ажылдап кылырынын принциптери болгаш уругларнын мозу-будужун хевирлээринге методиктиг суме. учебно-методический материал

Презентация на тему Этнопедагогиктиг ооредиглиг фотофильмнерни ажылдап кылырынын принциптери болгаш уругларнын мозу-будужун хевирлээринге методиктиг суме. учебно-методический материал, из раздела: Разное. Эта презентация содержит 8 слайда(ов). Информативные слайды и изображения помогут Вам заинтересовать аудиторию. Скачать презентацию на данную тему можно внизу страницы, поделившись ссылкой с помощью социальных кнопок. Также можно добавить наш сайт презентаций в закладки! Презентации взяты из открытого доступа или загружены их авторами, администрация сайта не отвечает за достоверность информации в них. Все права принадлежат авторам презентаций.

Слайды и текст этой презентации Открыть в PDF

Слайд 1
+=редиглиг, этнопедагогиктиг фотофильмнерни ажылдап кылырыныё принциптери база ==реникчилерниё м=з\-шынар кижизидилгезинге оларныё салдары.
Текст слайда:

+=редиглиг, этнопедагогиктиг фотофильмнерни ажылдап кылырыныё принциптери база ==реникчилерниё м=з\-шынар кижизидилгезинге оларныё салдары.


Слайд 2
Чуруктуг киноларны ажылдап кылырыныё хемчээлиниё болгаш \езиниё кол тургузуу. Фотофильмниё чогумчалыг хемчээлин тургузуп алырыныё
Текст слайда:

Чуруктуг киноларны ажылдап кылырыныё хемчээлиниё болгаш \езиниё кол тургузуу.

Фотофильмниё чогумчалыг хемчээлин тургузуп алырыныё кол чугулазы ону тургузар сорулгазындан, даап бодап алган ажыглаар аргазындан (чаа ч\\лд\ ==ренири, практкиг кичээлдер болгаш оон-даа =ске), база эге школаныё ==реникчилеринден хамааржыр. Колдуунда-ла фотофильмниё хемчээли чаёгыс кичээлге ==ренир темазында ч\велерни к=рг\зер чуруктардан тургустунган болур. Ч\ге дээрге чуруктар эмин эртир к=в\дээрге уругну шыладыр база ==ренип орар темазыныё утказындан чардыктырар. /ези эге школага 3, 5-10 минут.


Слайд 3
Экрандан информацияны шиёгээдип алырыныё тургузуу.  Билдингир-ле болгай, карак-биле мээ ийи режим-биле ажылдаар. Ол
Текст слайда:

Экрандан информацияны шиёгээдип алырыныё тургузуу.

Билдингир-ле болгай, карак-биле мээ ийи режим-биле ажылдаар. Ол дээрге кыдыг-кызыгаар черлер к==р\н\ё дузазы-биле д\рген панорамалыг к==р\н\ё езу-чуруму болгаш т=п черлер к==р\н\ё дузазы-биле оожум шиёгээдир тодаргай информацияныё езу-чурумун барымдаалаар. Кыдыг-кызыгаар черлер к==р\н\ё езу-чуруму-биле ажылдап турда карак-мээ деп тургузуг карак чивеш аразында х=й санныг информацияны шиёгээдип алыр, т=п черлер к==р\н\ё езу-чуруму ажылдап турда – хынамчалыг дараалашкак анализ чоруур. Ынчангаш бис номчуп турар тексти кыска кылдыр чуруктар-биле, солуурун кызыткан бис. Кичээнгейни оттурар эки т\ёнелди чугаалап, тайылбырлап турар фотофрагментини ажыглаары к=рг\ст\н\п турар. Олар кезээде аудиторияны диргизип сергедиптер. Номчукчунуё узун чугаазындан уруглар шылап каар, а мында оларныё кичээнгейин солуп, сактып шиёгээдип алыры чугула бооп турар. Фотофильмде эё-не кол ч\\л дээрге аёгы-аёгы ч\\лдерниё санын бот-бодунга хамааржыдары болгаш оларныё дараалашкаа болур.


Слайд 4
Сонуургадырыныё тургузуу.   Уругларга чоок, таныыр черлерниё чуруктарын киирери кичээлди диргизип, эки сагыш-сеткил хайныышкынныг
Текст слайда:

Сонуургадырыныё тургузуу.

 
Уругларга чоок, таныыр черлерниё чуруктарын киирери кичээлди диргизип, эки сагыш-сеткил хайныышкынныг х==н киирер. Ол-ла ч\\лдер материалды шиёгээдип алырынга база быжыг сактып алырынга дузалаар.
 


Слайд 5
Эстетикалыг тургузуу. Эге школаныё ==реникчилеринге фотофильмни эки шиёгээдип алырынга эвээш эвес рольду х=гж\м \делгези
Текст слайда:

Эстетикалыг тургузуу.

Эге школаныё ==реникчилеринге фотофильмни эки шиёгээдип алырынга эвээш эвес рольду х=гж\м \делгези ойнап турар, ч\ге дээрге олар хевирлер-биле, =ёнер-биле база \н-биле ч\вени шиёгээдип аар. ФГОС класстар-биле ажылдап турар болганымда уругларга утказы билдингир бирги класстыё программазында «Мал-маган – амыдыралывыстыё \ндезини» деп темада ==реникчилеривис-биле экспедиция чорааш, мал-маганны одарже \з\п \нд\рерин хайгаарап тургаш тырттырып алганывыс хураган болгаш кулунну «Аът болуру кунундан…», «Хураганныё т=р\тт\нгени» деп фотофильмнерни тайылбыр чокка, ч\гле чуруун к=ргеш, кинонуё сюжединден тодаргай фактыга даянып алгаш, уругларныё теманы канчаар билгенин боттары чугаалап \нд\р\п келзин дээш кылган фотофильмнеривис база бар.


Слайд 6
Х=гж\п-шимчээриниё тургузуу.  Уруглар ==ренип турар материалын эки шиёгээдип алзын дээш, чуруктарныё солчур темпизин
Текст слайда:

Х=гж\п-шимчээриниё тургузуу.

Уруглар ==ренип турар материалын эки шиёгээдип алзын дээш, чуруктарныё солчур темпизин таарымчалыг тургузуп алыры кол чугула. Таарымчалыг \е – чурук б\р\з\нде чечен-мерген, \нн\г информацияны шиёгээдип алырынга кол чугула, база \е – кол билиглерни шиёгээдип алырынга херек. (Чуруктарны д\рген \нд\рбес) Кол ч\\л чурук солчулгазында далажыр чорукту болдурбазын кызыдар. Ч\ге дизе материалды б\д\н\-биле шиёгээдип алыры берге болур. Бо ч\\лд\ сагывас болза, ==ренип турар материалдан уругларныё сонуургалын чидирип, кичээлден чардыктырып болур. Теманыё тайылбырыныё соонда, к=ргени чуруктарын тааржыр музыка-биле быжыглаашкын кылдыр салып болур.


Слайд 7
Фотофильмниё тургузуунуё планы. Титулдуг арын. Эё-не бир дугаар арын школаныё адын, тыва чаёчыл кичээлиниё
Текст слайда:

Фотофильмниё тургузуунуё планы.

Титулдуг арын. Эё-не бир дугаар арын школаныё адын, тыва чаёчыл кичээлиниё адын, клазын, темазыныё адындан тургустунган.
Тургузуу дээрге-ле фотофильмниё кол чорудуу.
Т=нч\з\. Фильмни ажылдап кылган с=з\глелдиё автору, номчаан кижиниё ады, этнопедагогтуг экспедицияныё киржикчилери, компьютер дизайнын кылган кижилер аттары, с\мелекчилери, «Т=нген» деп бижик болгаш кылган чылы.
Кымныё ырызын азы музыказын ажыглаанын бижиир.


Слайд 8
Фотофильм тургузурыныё кол д\р\мнери. Фотофильм тургузарда дараазында д\р\мнерни тургустувус:  1) Этнопедагогиктиг фильмнерни тургузарыныё мурнунда
Текст слайда:

Фотофильм тургузурыныё кол д\р\мнери.

Фотофильм тургузарда дараазында д\р\мнерни тургустувус:  
1) Этнопедагогиктиг фильмнерни тургузарыныё мурнунда уругларга ч\н\ чедирерин, ч\н\ к=рг\зерин ону кылып турар улус тода билген турар ужурлуг.  
2) Чурук б\р\з\ т==г\\р тема-биле логиктиг холбаалыг, дээрбектиг болур база фотофильмниё кол утказы-биле ажылдаар.